Ο κύριος στόχος της Υποστηρικτικής Δράσης (με το κωδικό όνομα FPC) είναι ο υπολογισμός μιας συγκριτικής τιμής για τα διάφορα συμβατικά και εναλλακτικά καύσιμα, αναπτύσσοντας μια κοινή μεθοδολογία υπολογισμού. Στις ακόλουθες παραγράφους περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα της μεθοδολογίας αυτής.

Οι τιμές FPC (€ / 100 χλμ.) των συμβατικών και εναλλακτικών καυσίμων υπολογίζονται βάσει της ακόλουθης εξίσωσης:

Ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται στην κατανάλωση συνδυασμένου κύκλου μετρούμενη κατά το πρότυπο WLTP, για το πρώτο σε πωλήσεις όχημα και για κάθε τύπο καυσίμου και κατηγορία οχήματος. Το όχημα που επιλέγεται κατά περίπτωση είναι το πρώτο στην κατάταξη των πωλήσεων, κατά το προηγούμενο έτος.

Για τον σκοπό αυτό, οι ακόλουθες κατηγορίες οχημάτων λαμβάνονται υπόψιν στους υπολογισμούς:

  • Όχημα ενός καυσίμου (Mono fuel / fuel gas vehicle)
  • Αμιγώς ηλεκτρικό όχημα (Pure Electric Vehicle – PEV)
  • Όχημα κυψελών υδρογόνου (Fuel Cell Vehicle – FCV)

Ο δεύτερος παράγοντας αναφέρεται στη μέση τιμή του κάθε καυσίμου κατά το τελευταίο τρίμηνο, εκφρασμένη σε ευρώ/εθνικό νόμισμα ανά μετρική μονάδα καυσίμου. Δεδομένων των διαφοροποιήσεων στις προδιαγραφές της αγοράς των καυσίμων των διαφόρων κρατών μελών, συνιστάται στα κράτη μέλη να επιλέγουν τα καύσιμα αναφοράς τους για τον υπολογισμό των τιμών FPC. Τα επιλεγμένα καύσιμα αναφοράς παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα κάθε κράτους μέλους.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον υπολογισμό της μέσης τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψιν το πλήθος των διαφορετικών τύπων ηλεκτρικών φορτιστών που υπάρχουν σε επίπεδο κρατών μελών. Πιο συγκεκριμένα, κάθε κράτος μέλος επιλέγει μεταξύ των ακόλουθων διαθέσιμων τύπων ηλεκτρικών φορτιστών:

  • Οικιακός φορτιστής (Home charger)
  • Φορτιστής σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης / εργασιακό χώρο (Work charger)
  • Φορτιστής ημικοινόχρηστου χώρου (Semipublic charger)
  • Φορτιστής κοινόχρηστου χώρου (Public charger)
  • Ταχυφορτιστής (Fast charger)

Κατόπιν της επιλογής των ηλεκτρικών φορτιστών, καθορίζεται η μέση τιμή ανά τύπο ηλεκτρικού φορτιστή (σε €/kWh) καθώς και το ποσοστό χρήσης κάθε τύπου ηλεκτρικού φορτιστή, κατά το τελευταίο τρίμηνο. Ο υπολογισμός της μέσης τιμής ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται αθροίζοντας τα γινόμενα των μέσων τιμών ανά τύπο ηλεκτρικού φορτιστή με το ποσοστό χρήσης του καθενός:

Στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου η προαναφερθείσα προσέγγιση δεν είναι εφικτή, παρουσιάζονται δύο τιμές σχετικά με την ηλεκτρική ενέργειας: η μέση τιμή χρέωσης οικιακού φορτιστή και η μέση τιμή κοινόχρηστης χρέωσης.

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
Συμβατικά καύσιμα[1] Αναφέρεται στα μη ανανεώσιμα καύσιμα, όπως ο άνθρακας και τα παράγωγά του, το αργό πετρέλαιο και τα παράγωγά του και τα μη ανανεώσιμα απόβλητα. Ορυκτά καύσιμα μπορούν επίσης να προέλθουν από την διεργασία άλλων ορυκτών καυσίμων, όπως για παράδειγμα η παραγωγή βενζίνης από αργό πετρέλαιο στα διυλιστήρια.
Εναλλακτικά καύσιμα[2] Αναφέρεται στα καύσιμα ή τις πηγές ενέργειας οι οποίες, έστω και μερικώς, εξυπηρετούν στην αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων για χρήση στον τομέα των μεταφορών, ώστε να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να ενδυναμώσουν την περιβαλλοντική απόδοση του τομέα αυτού (π.χ. ηλεκτρισμός, υδρογόνο, βιοκαύσιμα, φυσικό αέριο κ.α.).
Μεθοδολογία μέτρησης κατανάλωσης WLTP[3] Η μέθοδος μέτρησης κατανάλωσης κατά WLTP χρησιμοποιεί πραγματικά δεδομένα οδήγησης, ώστε να αντιπροσωπεύει καθημερινές οδηγικές συνθήκες. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει τη σύγκριση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της κατανάλωσης καυσίμου διαφορετικών οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο (CNG)[4] Αέριο, με μεγάλη περιεκτικότητα σε μεθάνιο και αποθηκευμένο σε υψηλή πίεση, το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο σε μηχανές εσωτερικής καύσης.
Υγραέριο ή Υγροποιημένο Αέριο Πετρελαίων (LPG)4 Αέριο μείγμα ελαφριών υδρογονανθράκων (κυρίως προπάνιο και βουτάνιο), το οποίο αποθηκεύεται σε υγροποιημένη μορφή σε πίεση περίπου 5 bar και χρησιμοποιείται κυρίως σε μηχανές με σπινθηριστή έναυσης (μπουζί).
Σταθμός Ηλεκτρικής Επαναφόρτισης2 Αναφέρεται στην εγκατάσταση η οποία είναι ικανή να επαναφορτίσει ένα ηλεκτρικό όχημα τη φόρα, ή να αντικαταστήσει τις μπαταρίες ενός ηλεκτρικού οχήματος τη φορά.
Συμβατικός / Ταχυφόρτισης Σταθμός Ηλεκτρικής Επαναφόρτισης2 “Συμβατικός σταθμός”: ο σταθμός επαναφόρτισης που επιτρέπει τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα ηλεκτρικό όχημα και διαθέτει ισχύ μικρότερη ή ίση από 22 kW. Εξαιρούνται οι συσκευές επαναφόρτισης με ισχύ μικρότερη ή ίση από 3,7 kW και είναι εγκατεστημένες σε ιδιωτικές κατοικίες ή η πρωτεύουσα χρήση τους δεν αφορά στην επαναφόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και δεν είναι δημοσίως προσβάσιμα.

 

“Σταθμός ταχυφόρτισης”: ο σταθμός επαναφόρτισης που επιτρέπει τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα ηλεκτρικό όχημα και διαθέτει ισχύ μεγαλύτερη από 22 kW.

Σταθμός Ανεφοδιασμού ή Ηλεκτρικής Επαναφόρτισης Δημόσιας Χρήσης 2 Αναφέρεται στον σταθμό ανεφοδιασμού ή τον σταθμό επαναφόρτισης για την προμήθεια του όποιου εναλλακτικού καυσίμου, και ο οποίος είναι προσβάσιμος χωρίς περιορισμούς, σε εθνικό επίπεδο. Ο μη περιορισμός πρόσβασης δύναται να αναφέρεται σε θέματα πιστοποίησης, χρήσης και μεθόδου πληρωμής.
Σταθμός Ανεφοδιασμού2 Αναφέρεται στη μόνιμη ή κινητή εγκατάσταση η οποία είναι ικανή για την παροχή οποιουδήποτε καυσίμου, πλην του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).
Επιλέξιμες κατηγορίες οχημάτων:

1.      Όχημα ενός καυσίμου

2.      Αμιγώς ηλεκτρικό όχημα

3.      Όχημα κυψελών καυσίμου

1.      Όχημα το οποίο είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί πρωτίστως με ένα μόνο καύσιμο.

2.      Όχημα το οποίο είναι εξοπλισμένο αποκλειστικά με ηλεκτροκινητήρα για την κίνησή του ή/και με ηλεκτρικά επαναφορτιζόμενο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας.

3.      Όχημα το οποίο είναι εξοπλισμένο με κυψέλες υδρογόνου και ηλεκτροκινητήρες για την κίνησή του.

[1] Eurostat, Glossary: Fossil fuels (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Fossil_fuel

[2] Directive 2014/94/EU, Article 2

[3] https://www.wltpfacts.eu/what-is-wltp-how-will-it-work/

[4] Alternative Fuels, Expert group report, (EUR-KI-02-17-940-EN-N), 2017